Enrique's pages   (V 20200731)
Esperanto  Español  English   Pliaj        
Multaj agrablaj memoroj

        Sendita de Claude Piron, Geneva, Switzerland.  15 Marto 2006

Mia Esperanto-vivo tiom riĉas je agrablaj memoroj, ke, kiam mi decidis jesi al via peto, mia menso eksimilis svarmon da impetaj geknaboj, kiuj interpuŝiĝis, ĉar ĉiu volis venki la aliajn en la konkuro por esti elektita. Fakte, unu sukcesis superi kaj elstari, kvankam miaopinie ĝi ne havas pli da meritoj ol la aliaj. Jen ĝi.

Mi plurjare laboris ĉe Monda Organizo pri Sano. Kiam mi forlasis la organizon por starigi privatan kabineton, ĝi tamen plu dungis min unu- aŭ dufoje jare por mallongaj deĵoroj, ĉar mi povis fari fidindan protokolon de diskuto pri sanproblemoj uzanta kvar aŭ kvin lingvojn, inkluzive de la ĉina kaj rusa, kaj ne troveblis tiom da personoj kapablaj tion fari.

Foje en la jaroj 1970-aj, ĝi demandis, ĉu mi konsentos vojaĝi al Alma-Ata (nun Almaty), en Kazaĥio, por labori kadre de internacia konferenco diskutonta pri la organizo de bazaj sanservoj. Al mi ĉiam plaĉas malkovri novajn landojn, mi do plezure konsentis. Tuj antaŭ la konferenco mi laboris en alia misio en Filipinoj, kaj kiam mi atingis la Manilan flughavenon por aviadili al Kazaĥio tra Delhio (Barato) kaj Taŝkento (Uzbekio), surprizis min tie renkonti kvar ekskolegojn ankaŭ flugontajn ĝis Alma-Ata. Ni ĉiuj uzis la saman flugon el Delhio al Taŝkento. Tiutempe Uzbekio kaj Kazaĥio ankoraŭ estis partoj de Sovetunio.

Kiam mi devas vojaĝi, mi ĉiam ekrilatas kun lokaj Esperanto-parolantoj, ĉar tio estas bona rimedo ekkoni landon per persona kontakto. Mi do antaŭe skribis al la UEA-delegito en Taŝkento por informi lin pri mia alveno. Li respondis, ke li akceptos min en la flughaveno -- tio estis pura afableco, ĉar delegitoj ne estas supozataj tiagrade ĝeni sin -- kaj li petis, ke mi sendu foton por povi tuj rekoni min. Kiam nia grupeto atingis la alvenhalon, nur kvar personoj staris tie atende al alvenantoj. Du staris en la maldekstra angulo, du en la dekstra. La kontrasto inter iliaj vizaĝoj kaj sintenoj estis okulfrapa. La du unuaj aperis deprimitaj, senĝojaj, superŝutitaj de zorgoj, la du aliaj plenaj je viglo kaj entuziasmo.

"Saluton!". La vorto laŭte reeĥis en la halo. Ĝi venis el la dekstra angulo. Ambaŭ viroj, kiuj tie staris, venis al mi preskaŭ kure kaj varme ĉirkaŭbrakis min, kvazaŭ ni estus amataj parencoj, kiuj ne vidis unu la alian dum du jardekoj aŭ eĉ pli. Miaj kolegoj miregis. Ili ne kapablis imagi, kiuj estas tiuj du viroj, ŝajne familianoj de kolego, kiu neniam diris, ke li konas iun ajn en Soveta Centra Azio, eĉ dum ni tien flugis. Estis des pli nekredeble, ĉar apud kvindekjarulo, kiu aspektis -- krom la vestoj -- kiel iu ajn eŭropa ordinarulo, staris uzbeko eble 25-jara, kun nigregaj haroj, oblikvaj okuloj kaj trajtoj klare orientaziaj. Li estis sciencisto kaj la prezidanto de la loka Esperanto-klubo; lia kunulo estis la UEA-delegito, ukraino laŭdevene.

Kiam nia triopo komencis babili en rapida Esperanto, la du malgajuloj proksimiĝis al nia grupo. Ili klarigis, ke ili estas kuracistoj laborantaj por la Uzbekia San-Ministrejo, kaj ke ili estis senditaj flughavenen por bonvenigi nin. Ili alparolis nin en iom mallerta angla lingvo elparolata laŭ ege rusa prononco.

"Ni iru manĝi, mi invitas vin, la tutan grupon!" diris la juna uzbeko -- estis tempo vespermanĝi -- sed kiam mi tradukis por miaj kolegoj, ili hezitis. "Ni malakceptu. Li ne konas nin, kial li invitu nin?" Kiam mi klarigis ilian malvolon, la juna prezidanto petis min diri, ke tio estas uzbeka gastamo, kaj li gvidis nin al najbara restoracio. Ni ĉiuj sekvis lin, ankaŭ la du doktoroj el la ministrejo, kiuj aspektis pli kaj pli malkomforte.

La manĝo estis plej plaĉa. Je mia fino de la tablo ni diskutis pri politiko kaj sociaj aferoj en flua Esperanto. Miaj kolegoj ne komprenis ĉion, sed ili rimarkis sufiĉe da internaciaj vortoj por scii, pri kio ni parolas. Ili diris al mi poste, ke ili ne povis kredi al siaj oreloj. En Sovetunio, diskuti tiajn temojn videble sen eĉ plej eta inhibo… kiel tio eblis?

"Vi vere parolas tiun esperanton!" diris kolego Mauri, survoje hotelen. Mauri kaj mi laboris en la sama unuo dum almenaŭ sep jaroj, kaj mi ofte emfazis la bonegajn kvalitojn de Esperanto, akcentante, kiel bone ĝi taŭgas por internacia komunikado. Ofte mi diris al li, ke la lingvo estas kaj facila kaj riĉa, ke mi havis neniun problemon por atingi bonan nivelon en ĝi, kaj ke mi parolas ĝin ofte, ĉar mi kunlaboras hejmlande kun Kultura Centro Esperantista. Pri mia scipovo li do devus scii. Sed antaŭ ol aŭdi min tiuvespere, li ne prenis serioze miajn dirojn. La diferenco inter mia ripetita atesto kaj lia bildo pri la lingvo -- projekto, fora idealo, ŝatokupo sen praktika valoro -- frapis min kiel io vere interesa. Ŝajnas, ke Esperanto, eĉ se priskribita surbaze de persona sperto, situas en la sfero de nekredindaj aŭ nekredeblaj rakontoj.

La lokaj aŭtoritatoj planis, ke la morgaŭon la MOS-grupo faros oficialan urboviziton kune kun la du malĝojaj doktoroj.

"Ne iru kun ili, ni vizitos la urbon private", la juna sciencisto diris al mi post la vespermanĝo, kaj li efektive alvenis al nia hotelo la sekvantan matenon. Miaj kolegoj eniĝis en Inturist-minibuson, dum mi enaŭtiĝis en la veturilon, kiun la uzbeka esperantisto prunteprenis de sia oficejo. Dum kelkaj minutoj ni sekvis la turisman minibuson, sed baldaŭ ni elektis alian vojon. La juna uzbeko montris al mi aferojn -- ekzemple aĉ-aspektajn kvartalojn kun fuŝkonstruitaj domaĉoj -- kiujn la "oficiala" grupo neniam vidis. Foje ni pasis sur ponto, kaj mi demandis mian novan amikon, kiel nomiĝas la rivero, super kiu ni veturas. "Ne estas rivero," li respondis. "Estas kanalo. Ĝin konstruis Ciro [Koreŝo] antaŭlonge, kiam ni ĝuis la feliĉon aparteni al Persio."

Bedaŭrinde, mi ne disponis multan tempon. Post kelkaj horoj mi devis esti ree en la flughaveno por trafi la Aeroflotan flugon al Alma-Ata. Tie mi alfrontis neatenditan problemon: kiel trovi en mia jam ĝisrande plenŝtopita sako lokon por la ampleksa akvomelono, kiun la juna uzbeko nepre volis, ke mi kunprenu, deklarinte, ke tiu estas la regiono kun la plej bonaj fruktoj el la tuta USSR. Mi esperas, ke li neniam legos ĉi tiun tekston, ĉar mi honte konfesas, ke, trovante neniun solvon al la problemo, mi lasis la akvomelonon sur benko en la flughaveno.

En la aviadilo mi konstante cerbumis pri lia fido. Ĉi tio estis Sovetunio, en tempo, kiam la komunisma reĝimo ĉasadis "malĝustajn opiniantojn" kun febra senkompato. Li ne povis scii, ĉu mi estas aŭ ne komunisto kapabla denunci lin. Ĉu li simple estis senzorgema facilanimulo, kies moto estus "mi fajfas pri ili"? Neverŝajne. Tiaj homoj ĝenerale estas supraĵaj, kio li tute certe ne estis. Dum ni diskutis, ni diskutis profunde, sentabue, kaj ni serioze pritraktis seriozajn temojn. Estas vere, ke je la unua sekundo, kiam ni renkontiĝis en la flughaveno, ni sentis spiritan komunecon. Multon oni povas transdoni kaj ricevi en nur unu rigardo. Tamen, ĉu eblas riski sian vivon, aŭ almenaŭ sian liberecon, surbaze de simpla intuicio? Eble pro tiu lia fido al mi ĉi tiu travivaĵo elstaras inter la multaj memoraĵoj.

    Claude PironEsperanto  Español  English  Más        
Tantos recuerdos agradables

        Enviado por Claude Piron, Ginebra, Suiza.  5 enero 2006.

Tengo tantos recuerdos agradables de mis experiencias en el mundo de Esperanto, que me resulta difícil elegir uno.

Mi vida en esperanto ha sido bendecida con tantos recuerdos agradables que cuando decidí responder a tu petición, mi mente se sintió como invadida por una tropilla de potrillos impetuosos, donde cada uno atropellaba a los otros para adelantarse y resultar elegido. Y de hecho uno tuvo éxito, aunque no creo que ese tuviera más mérito que sus rivales. Aquí empieza.

Durante varios años trabajé para la OMS, Organización Mundial de la Salud. Después de dejar esa posición para instalarme por mi cuenta, todavía seguí trabajando para ellos en misiones específicas una o dos veces por año, porque yo era capaz de hacer un expediente sumario fidedigno de una discusión en materia de salud, llevada a cabo en varios idiomas incluyendo chino y ruso, y no era fácil encontrar otras personas que pudieran hacer lo mismo.

Alrededor de 1970, me preguntaron si yo estaría de acuerdo en ir a Alma-Ata (ahora Almaty), Kazakhstan, para reunirme con el secretariado de una conferencia internacional enorme invitada a discutir servicios médicos básicos. Siempre me gustó descubrir países nuevos, así que acepté muy contento. En ese momento yo estaba trabajando en otra misión en las Filipinas, y cuando fui al aeropuerto de Manila para volar a Kazakhstan vía Nueva Delhi, India, y de allí a Tashkent, Uzbekistan, me sorprendió encontrar cuatro antiguos colegas que también iban a Alma-Ata. Todos fuimos en el mismo vuelo de Nueva Delhi a Tashkent. Cuando Uzbekistan y Kazakhstan todavía eran parte de la Unión Soviética.

Cuando viajo, siempre trato de ponerme en contacto con la gente local que habla esperanto, que es una buena manera de conocer el país que visito por medio de contacto personal. Por eso ya le había escrito al delegito ("representante local") de la asociación mundial de esperanto en Tashkent para informarle mi llegada. Él había contestado que estaría en el aeropuerto -- esto era amabilidad pura de su parte, porque no se espera que los representantes de la asociación hagan eso -- y había pedido que le enviara una fotografía de modo que él pudiera reconocerme.

Cuando nuestro grupo alcanzó la pequeña sala de llegada, sólo cuatro personas estaban allí aguardando los pasajeros que llegaban. Dos de ellos estaban parados en la esquina izquierda y dos en la derecha. El contraste en sus rostros y actitudes era extraordinario. Los dos primeros parecían presionados, abrumados, desanimados, los otros dos lucían llenos de ánimo y entusiasmo.

"Saluton!" ("hola"). La palabra resonó fuerte en la sala. Vino de la esquina derecha. Los dos hombres que estaban parados allí vinieron casi corriendo hasta mí y me abrazaron con ganas, como si fuéramos los parientes cariñosos que no nos habíamos visto por dos o más décadas. Mis colegas estaban asombrados. No podían entender quienes eran estos dos hombres que parecían ser relaciones cercanas de un colega que nunca había dicho que tenía conocidos en Asia central soviética, aún cuando estábamos volando hacia allí.

Resultaba mas asombroso que uno de los hombres, quizás de 50 años, parecía -- aparte de sus ropas -- como si fuera cualquier hombre de la calle europeo, el otro era un nativo Uzbek, apenas más de 20 años, con cabello negro azabache, los ojos inclinados, y las características definitivamente asiáticas. Era un científico, presidente del club local de Esperanto. Su compañero era el representante de WEA, un ucraniano de nacimiento.

Mientras que nosotros tres comenzamos a hablar rápidamente en esperanto, los otros dos hombres se arrimaron a nuestro grupo. Nos explicaron que eran doctores que trabajaban para el Ministerio de Salud de Uzbekistan que habían sido enviados allí para darnos la bienvenida. Nos hablaron en inglés pesadamente acentuado y algo torpe. La alegría de los dos conocedores de esperanto parecía abrumarlos. Quizás estaban asustados pensando que algún espía (o un dispositivo espía) los denunciara a las autoridades como incapaces de ofrecer una bienvenida realmente cordial a los nobles huéspedes que venían de lejos.

"Ni iru mangi, mi invitas vin, la tutan grupon!" ("vamos a comer, yo los invito, el grupo entero"), dijo el joven Uzbek - era hora de cenar - pero cuando traduje para mis colegas, ellos vacilaron: "No deberíamos. Él no nos conoce, porqué habría de invitarnos?" Cuando expliqué que ellos quisieran no aceptar, el joven presidente me pidió que les dijera que esto era la hospitalidad de Uzbek, y nos condujo a un restaurante próximo. Todos lo seguimos, incluyendo los doctores del ministerio, que parecían más y más incómodos.

La comida fue muy agradable. En mi extremo de la mesa, discutimos política y asuntos sociales en esperanto fluido. Mis colegas no entendían todo, pero reconocieron bastantes palabras internacionales para saber de que estábamos hablando. Como me dijeran más tarde, no podían creer sus oídos. ¿En la Unión Soviética discutiendo esos temas, obviamente, sin inhibiciones ... cómo podía eso ser posible?

"Realmente hablas este esperanto!", dijo Mauri, un colega, en nuestro camino al hotel. Mauri y yo habíamos estado trabajando en la misma unidad por lo menos siete años, y yo a menudo alababa las virtudes de esperanto haciendo énfasis en cómo está bien adaptado a la comunicación en ambientes interculturales.

Muchas veces le había dicho que el idioma era fácil y rico, que no había tenido ningún problema en alcanzar un buen nivel en él, y que lo hablaba frecuentemente porque yo colaboraba con un centro cultural de Esperanto en mi ciudad. Así pues, él ya lo debía haber sabido. Pero antes de haberme escuchado, no me había tomado seriamente.

La discrepancia entre mi testimonio repetido y su propia imagen del idioma -- un proyecto, un ideal remoto, un pasatiempo sin ningún valor práctico -- me cayó como de lo más interesante. Aparentemente, esperanto, aún cuando se describe como una experiencia propia, pertenece al campo de historias increíbles.

Al día siguiente, las autoridades habían planeado una visita oficial a la ciudad de Tashkent para el grupo de la OMS, acompañados por los dos melancólicos doctores. "Ne iru kun ili, ni vizitos la urbon private" ("No vayas con ellos, visitaremos la ciudad por cuenta propia"), me dijo el joven científico después de la cena, y como es de esperar, me llamó al hotel a la mañana siguiente.

Mis colegas subieron a un microómnibus de Intourist mientras que yo fui en el coche que él había conseguido prestado de su oficina. Seguimos el ómnibus turístico por algunos minutos, pero pronto elegimos nuestro propio camino.

Me mostraron cosas -- tugurios, por ejemplo -- que el grupo "oficial" nunca consideró. Una vez, cuando pasábamos un puente sobre un río, le pregunté a mi nuevo amigo cuál era su nombre. "No es un río," contestó. "Es un canal. Fue construido por Cyrus, hace muchos siglos, cuando éramos tan afortunados como para pertenecer a Persia."

Desgraciadamente no teníamos mucho tiempo. Algunas horas más tarde tenía que estar en el aeropuerto para tomar el vuelo de Aeroflot a Alma-Ata. Allí tuve un problema inesperado: cómo encontrar lugar en mi maleta de mano que ya estaba llena, para poner la sandía grande que mi nuevo amigo de Uzbek había insistido que llevara, diciendo que en esa región crecía la mejor fruta de toda la Unión Soviética. Espero que él nunca lea este texto, puesto que me siento avergonzado al confesar que, no encontrando solución al problema, dejé la sandía en el aeropuerto.

En el avión estuve contemplando su confianza. Ésta era la Unión Soviética, en un momento en que el régimen comunista perseguía a disidentes con venganza. Él no tenía forma de saber si yo era un comunista que lo pudiera denunciar a las autoridades. ¿Era él simplemente afortunado, despreocupado, a quien el diablo puede cuidar? No pienso que fuera así. Esa clase de gente generalmente es superficial, que definitivamente él no era.

Cuando discutimos, discutimos en profundidad, sin tabúes, y sin restringirnos a temas simples. En verdad, en el momento que nos encontramos en el aeropuerto, sentimos una comunidad de espíritu. Mucho se puede transmitir y recibir en apenas un vistazo. ¿Pero se puede arriesgar la vida, o por lo menos la libertad, en una intuición? Su confianza es quizá la razón por la que este recuerdo se destaca.

    Claude PironEsperanto  Español  English  More        

So many pleasant memories
        Sent by Claude Piron, Geneva, Switzerland, January 5, 2006.

I have so many pleasant memories of experiences in the Esperanto world that it is difficult to choose one.

My Esperanto life has been blessed with so many pleasant memories that when I decided to answer your request my mind felt like a throng of impetuous kids, every one rushing to be the selected one. And, indeed, one succeeded in being first out, although I don't think it has any more merit than its rivals. Here it is.

I had been on the staff of the World Health Organization for a number of years. After I had left it to start a private practice, it still engaged me once or twice a year for short missions, because I could make a reliable summary record of a discussion on health matters held in a few languages including Chinese and Russian, and there were not so many people around who could do that.

At some time in the 1970's, it asked me if I'd agree to go to Alma-Ata (now Almaty), Kazakhstan, to join the secretariat of a huge international conference called on to discuss basic health services. I always like to discover new countries, so I gladly accepted. I was then working on another mission in the Philippines, and when I went to Manila airport to fly to Kazakhstan via Delhi, India, and Tashkent, Uzbekistan, I was surprised to meet four former colleagues also bound to Alma-Ata. We all took the same flight from Delhi to Tashkent. At the time, Uzbekistan and Kazakhstan were still part of the Soviet Union.

When I travel, I always try to get in touch with local Esperanto speakers, a good way to know the country I visit through personal contact. So I had written to the delegito ("local representative") of the World Esperanto Association in Tashkent to inform him of my arrival. He had replied he would be at the airport -- this was pure kindness on his part, because the association's representatives are not expected to do that -- and had asked me to send him a photograph so that he could recognize me. When our group reached the tiny arrival hall, only four persons were standing there awaiting incoming passengers. Two stood together in the left corner, and two in the right one. The contrast in their faces and attitudes was extraordinary. The first two ones looked depressed, overwhelmed, dejected, the second ones full of pep and enthusiasm.

"Saluton!" ("hi", "hello"). The word resounded loudly in the hall. It came from the right corner. Both men who were standing there came up to me almost at a run and hugged me warmly as if we were loving relatives who hadn't seen each other for two or more decades. My colleagues were flabbergasted. They just couldn't fathom who were these two men who seemed to be close relations of a colleague who had never said he had any acquaintance in Soviet Central Asia, even when we were flying there. It was all the more astonishing since, while one of the two, a man maybe 50, looked -- apart from his clothes -- like any European man-in-the-street, the other one was an Uzbek in his early twenties, with jet black hair, slanted eyes and definitely Asian features. A scientist, he was the chairman of the local Esperanto club, his companion being the WEA delegito, a Ukrainian by birth.

While the three of us started talking in rapid Esperanto, the two somber ones came up to our group. They explained they were doctors working for the Health Ministry of Uzbekistan who had been sent there to welcome us. They addressed us in heavily accented and rather awkward English. The joyfulness of the two Esperanto speakers seemed to crush them completely. Maybe they were afraid that some spy (or spying device) would report them to the authorities as incapable of extending a really cordial welcome to the noble guests coming from afar.

"Ni iru mangi, mi invitas vin, la tutan grupon!" ("Let's go eat, I invite you, the whole group"), said the young Uzbek – it was dinner time – but when I translated for my colleagues, they hesitated: "We shouldn't. He doesn't know us, why should he invite us?" When I explained their reluctance, the young chairman asked me to tell them that this was Uzbek hospitality, and he led us to a nearby restaurant. We all followed him, including the doctors from the ministry, who looked more and more uncomfortable.

The meal was very pleasant. At my end of the table, we discussed politics and social affairs in fluent Esperanto. My colleagues didn't understand everything, but they picked up enough international words to know what we were talking about. As they told me later, they couldn't believe their ears. In Soviet Union, discussing such subjects without, obviously, any inhibition… how was this possible?

"You really do speak this Esperanto!", said Mauri, a colleague, on our way to the hotel. Mauri and me had been working in the same unit for at least seven years, and I had often extolled the virtues of Esperanto emphasizing how well adapted it was to communication in intercultural settings. I had told him now and again that the language was both easy and rich, that I didn't have any problem to reach a good level in it, and that I spoke it quite often because I collaborated with an Esperanto cultural center at home. So, he should have known. But before he heard me that evening, he hadn't taken me seriously.

The discrepancy between my repeated testimony and his image of the language -- a project, a remote ideal, a hobby without any practical value -- struck me as most interesting. Apparently, Esperanto, even if described from the speaker's experience, belongs to the field of unbelievable stories.

The following day, the authorities had planned an official visit of Tashkent for the WHO group, accompanied by the two gloomy doctors. "Ne iru kun ili, ni vizitos la urbon private" ("Don't go with them, we'll visit the city privately"), the young scientist had told me after dinner, and he duly called at my hotel the next morning.

My colleagues boarded an Intourist minibus while I got in the car he had managed to borrow from his office. We followed the tourist bus for a few minutes, but soon went our own way. I was shown things – slums, for instance – that the "official" group never saw. Once, when we were passing a river on a bridge, I asked my new friend what was its name. "It's not a river," he replied. "It's a canal. It was built by Cyrus, many centuries ago, when we were fortunate enough to belong to Persia."

Unfortunately we didn't have much time. A few hours later I had to be back at the airport to catch the Aeroflot flight to Alma-Ata. There, I faced an unexpected problem: how to find room in my already full hand baggage for the big water melon my new Uzbek friend had insisted I took along, saying that this was the area with the best fruit in all USSR. I hope he will never read this text, since I'm ashamed to confess that, finding no solution to my problem, I left the water melon at the airport.

In the plane I kept musing about his trust. This was Soviet Union, at a time when the communist regime was chasing dissidents with a vengeance. He had no means of knowing I was not a communist who would expose him to the authorities. Was he simply happy-go-lucky, carefree, the devil may care? I don't think so. Such people usually are superficial, which he definitely was not. When we discussed, we discussed in depth, without taboo, and without restricting ourselves to light subjects. True, at the very first second when we met in the airport, we felt a community of spirit. A lot can be transmitted and received in just a glance. But can you stake your life, or at least your freedom, on an intuition? Maybe his trust is the reason why this memory stands out.

    Claude Piron


* * * * *    

Esperanto  Español  English  Más        

Otras páginas

            (en Esperanto)                       (en Español)                             (in English)

  Esperanto ĵus malkovrita   Recién descubres Esperanto   Esperanto just dicovered
  Multaj agrablaj memoroj   Tantos recuerdos agradables    Many pleasant memories  
 
(Ne en Esperanto)               Ejercicios prácticos                   Practice exercises
  Post la unua kurso            Después del primer curso         After the first course
  20 Kialoj por lerni              20 Razones para aprender         20 Reasons to learn
  Paĝoj de Enrique               Páginas de Enrique                    Enrique's pages
  Hejmpaĝo de Enrique       Página de inicio de Enrique       Enrique's home page
  Tekstoj en Esperanto
  Esperantaj radioj, podkastoj, blogoj 
  Recomiendo, para empezar a aprender Esperanto  
(en español)
  Listo: artikolo, pronomoj, prepozicioj, adverboj, korelativoj, finaĵoj  
(Esperanto)
    Lista: artículo, pronombres, preposiciones, adverbios, correlativos, finales 
(Español)
      List: article, pronouns, prepositions, adverbs, correlatives, endings  
(English)


* * * * *    


  Actualizada por  Enrique,  31  julio  2020  (Cliquea mi nombre, verás mi email)    Esta página